0
My Cart - 0 items
  • No products in the cart.

Blog

რატომ გვცვივა თმა და როგორ შევაჩეროთ ეს პროცესი

რატომ გვცვივა თმა და როგორ შევაჩეროთ ეს პროცესი

💁‍♀️✨თმის­ცვე­ნა ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბის ნა­წი­ლია. 💯✨თმის ღე­რებს ვკარ­გავთ შხა­პის მი­ღე­ბი­სას, ✨და­ვარ­ცხნი­სას, ✨სა­ლონ­ში სტუმ­რო­ბი­სას.💯✨

💁‍♀️✨ყო­ველ­დღი­უ­რად, სა­შუ­ა­ლოდ, 80 ღერ თმას ვკარ­გავთ, თუმ­ცა თუ ეს პრო­ცე­სი უფრო ინ­ტენ­სი­უ­რი გახ­დე­ბა, ყუ­რა­დღე­ბის მიღ­მა არ უნდა დავ­ტო­ვოთ.💯✨

💁‍♀️დღი­ურ ნორ­მა­ზე მეტი თმის ცვე­ნა შე­იძ­ლე­ბა გა­მოწ­ვე­უ­ლი იყოს გა­რე­გა­ნი და ში­ნა­გა­ნი ფაქ­ტო­რე­ბით. 💯✨ჩვენ მო­ვი­ძი­ეთ 5 ყვე­ლა­ზე გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი მი­ზე­ზი, რაც თმის ცვე­ნას იწ­ვევს და გთა­ვა­ზობ­თმი­სი შე­ჩე­რე­ბის გზებ­საც.💯✨

⚜️გე­ნე­ტი­კუ­რი ფაქ­ტო­რი👇👇

💁‍♀️შე­საძ­ლე­ბე­ლია თმის შე­თხე­ლე­ბის­კენ უბ­რა­ლოდ გე­ნე­ტი­კუ­რად იყოთ მიდ­რე­კი­ლი, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად, თმის ცვე­ნის გახ­ში­რე­ბის შან­სი არ­სე­ბობს. 💯მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, თმის ყო­ველ­დღი­უ­რად და­ბა­ნის რუ­ტი­ნა შეც­ვა­ლოთ და ორ დღე­ში ერთხელ და­ბა­ნით ჩა­ა­ნაც­ვლოთ. 💯✨სა­სურ­ველ შე­დე­გამ­დე მი­სას­ვლე­ლად კი სწო­რი შამ­პუ­ნის შერ­ჩე­ვაა სა­ჭი­რო.💯✨

⚜️ჰორ­მო­ნა­ლუ­რი დის­ბა­ლან­სი👇👇

💁‍♀️ჰორ­მო­ნა­ლურ დის­ბა­ლანსს მთელს ორ­გა­ნიზ­მზე შე­უძ­ლია უარ­ყო­ფი­თი ზე­გავ­ლე­ნის მოხ­დე­ნა. 💯იგი მო­ზარ­დებ­ში ძი­რით­დად აკ­ნე­სა და წო­ნის მა­ტე­ბას იწ­ვევს, ზრდას­რულ ასაკ­ში­კი­ამ ჩა­მო­ნათ­ვალს შე­საძ­ლე­ბე­ლია თმის ცვე­ნაც და­ე­მა­ტოს.💯✨

💁‍♀️თმის ზრდის პრო­ცეს­ში ჰორ­მო­ნე­ბი ერთ-ერთ უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნეს როლს თა­მა­შობს. 💯✨ესტრო­გე­ნე­ბი (ქა­ლის ჰორ­მო­ნე­ბი) „თმის მი­მართ მე­გობ­რუ­ლე­ბი“ არი­ან და მის ზრდას ოპ­ტი­მა­ლურ ვა­დამ­დე უზ­რუნ­ველ­ყო­ფენ. 💯ან­დრო­გე­ნე­ბი კი (კა­ცის ჰორ­მო­ნე­ბი) თმის მი­მართ „ნაკ­ლე­ბად­მე­გობ­რუ­ლე­ბი“ არი­ან და შე­სა­ბა­მი­სად მისი ზრდის ციკ­ლის შემ­ცი­რე­ბის­კენ არი­ან მიდ­რე­კი­ლე­ბი. 💯ჭარბმა ან­დო­გე­ნებ­მა (რო­მელ­თა მო­მა­ტე­ბაც შე­იძ­ლე­ბა ენ­დოკ­რი­ნო­ლო­გი­უ­რი პრობ­ლე­მე­ბით იყოს გა­მოწ­ვე­უ­ლი), შე­საძ­ლე­ბე­ლია, თმის ცვე­ნა გა­მო­იწ­ვი­ოს.💯✨

💁‍♀️თუ ჰორ­მო­ნა­ლურ დის­ბა­ლანსს გე­ნე­ტი­კუ­რი გან­წყო­ბაც და­ემ­თხვა, შე­იძ­ლე­ბა, თმის ცვე­ნა უფრო ინ­ტენ­სი­უ­რი გახ­დეს. 💯✨მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, მი­ა­კი­თხოთ ექიმს და ჰორ­მო­ნა­ლუ­რი პრობ­ლე­მა დრო­უ­ლად მო­აგ­ვა­როთ💯✨

⚜️სტრე­სი👇👇

💁‍♀️✨რთუ­ლია, იპოვ­ნო ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც ჰარ­მო­ნი­ა­ში ცხოვ­რობს და სტრესს სა­ერ­თოდ არ გა­ნიც­დის. 💯✨იმის გამო, რომ ცო­ტა­თი ყვე­ლა­ნი „დას­ტრე­სი­ლე­ბი“ ვართ, მისი თმის ცვე­ნას­თან კავ­ში­რი მი­თად აღიქ­მე­ბა, თუმ­ცა ასე სუ­ლაც არ არის. 💯✨სტრე­სის დროს ან­დრო­გე­ნე­ბის (კა­ცის ჰორ­მო­ნი) რა­ო­დე­ნო­ბა იზ­რდე­ბა, ეს კი ორ­გა­ნიზ­მში თმის ცვე­ნის გან­წყო­ბას ქმნის. წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, რა ხდე­ბა ძლი­ე­რი სტრე­სის დროს💯✨

⚜️რკი­ნის დე­ფი­ცი­ტი ან ანე­მია👇👇

💁‍♀️✨ქა­ლებ­ში თმის ცვე­ნის პრობ­ლე­მას ხში­რად რკი­ნის დე­ფი­ცი­ტიც იწ­ვევს, რად­გან რკი­ნა თმის უჯრე­დის­თვის სა­ჭი­რო ცი­ლის წარ­მოქ­მნის პრო­ცეს­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვან როლს თა­მა­შობს.💯✨

⚜️ასა­კი👇👇

💁‍♀️✨ქა­ლებ­ში მე­ნო­პა­უ­ზის წინა ან მე­ნო­პა­უ­ზის პე­რი­ო­დი ორ­გა­ნიზ­მში ბევრ ცვლი­ლე­ბას იწ­ვევს. 💯✨ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად, შე­იძ­ლე­ბა, თმის ცვე­ნის ინ­ტენ­სი­ვო­ბაც გა­ი­ზარ­დოს. 💯✨ეს ბუ­ნებ­რი­ვი პრო­ცე­სია, თუმ­ცა მისი შე­ნე­ლე­ბა და შე­სუს­ტე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია.💯✨

💁‍♀️✨✨ჰორ­მო­ნა­ლუ­რი დის­ბა­ლან­სის პრობ­ლე­მის მოგ­ვა­რე­ბა უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია, რათა თმის ცვე­ნას­თან ბრძო­ლის სხვა და­ნარ­ჩე­ნი მე­თო­დე­ბი ეფექ­ტუ­რი იყოს.💯✨

💁‍♀️ჯან­სა­ღად კვე­ბა, ბევ­რი რკი­ნის შემ­ცვე­ლი პრო­დუქ­ტის მი­ღე­ბა დაგ­ვეხ­მა­რე­ბა, თმის უჯრედს ცილა მი­ვა­წო­დოთ. შე­სა­ბა­მი­სად, ეს ცვე­ნის და­წყე­ბას შე­უშ­ლის ხელს.💯✨

💁‍♀️ყო­ველ­დღი­უ­რად იმგვა­რი ვარ­ცხნი­ლო­ბის გა­კე­თე­ბა, რო­მელ­საც ლა­ქე­ბი და მსგავ­სი „მძი­მე“ ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი სჭირ­დე­ბა, თმის ცვე­ნას უწყობს ხელს. 💯✨ამას­თან, ვარ­ცხნი­ლო­ბის გა­კე­თე­ბი­სას ჩვე­ნი თმა ფენ­თან მეტ დროს ატა­რებს, ვიდ­რე უბ­რა­ლოდ, გაშ­რო­ბი­სას. შე­სა­ბა­მი­სად, უხეშ­დე­ბა, შრე­ბა, იყო­ფა ბო­ლო­ე­ბი; კარ­გავს, ბზინ­ვა­რე­ბას, ელას­ტი­უ­რო­ბას და იწყებს…

Leave a comment

Related Posts

Select your currency

Enter your keyword